• Huishoudelijk reglement

  Als je lid wordt van een vereniging ga je samen met anderen iets doen. Als iedereen in de vereniging altijd precies hetzelfde was en wilde, waren er geen afspraken nodig. Dat is natuurlijk niet zo. Iedereen is verschillend en om het één en ander enigszins gestructureerd te laten verlopen zijn er afspraken nodig. Echter, die afspraken hebben alleen maar nut als iedereen er zich aan houdt. Daarom is één van de belangrijkste principes binnen de v.v. Gendringen:

  AFSPRAAK IS AFSPRAAK. Een aantal afspraken maak je samen met jouw team onder leiding van jouw trainer en leiders. Deze worden jaarlijks bij de start van het seizoen gemaakt. Het kan daarbij gaan over wanneer je aan de beurt bent met rijden, shirts wassen, wanneer je een wedstrijdverslag moet schrijven, hoe laat je aanwezig moet zijn of over alle andere zaken die vooral jouw team betreffen.

  Om je prettig te voelen: Huisregels

  Huisregels zijn afspraken waarvan wij binnen de vereniging vinden dat die voor iedereen gelden. Deze huisregels hebben we met elkaar afgesproken om er voor te zorgen dat jij, en alle overige leden, zich prettig voelen bij v.v. Gendringen. Als je lid wordt van v.v. Gendringen betekent dit dat jij afspreekt dat jij je zult houden aan deze regels. Dit betekent ook dat jij dit van alle andere leden mag verwachten.

  Onze huisregels:

  • Je toont respect voor medespelers: we steunen elkaar in en buiten het veld.
  • Je toont respect voor de teamleiding en alle vrijwilligers van v.v. Gendringen.
  • Je gaat zorgvuldig om met alle materialen op het sportpark en maakt geen rommel.
  • Is er iets stuk of heb je toch iets kapot gemaakt, dan meld je dat aan de leiding.
  • Je accepteert zonder commentaar alle beslissingen van scheidsrechters.
  • Je betaalt zelf de boete van een gele of rode kaart.
  • Je gedraagt je sportief; je wilt winnen met goed voetbal en grote inzet.
  • Je toont respect en sportiviteit naar de tegenstander.
  • Je discrimineert of kwetst niemand en accepteert dat ook niet van anderen.
  • Je laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter.
  • Je komt met een positieve instelling naar het sportpark. Jij bent belangrijk voor een prettige sfeer.
  • Als je ergens mee zit, bespreek je dat met je elftalleider.
  • Als andere leden deze regels niet nakomen, spreek je ze daar op een positieve manier op aan.


  Normen en waarden

  Normen en waarden zijn continu in ontwikkeling en er is blijvend aandacht voor nodig. Trainers, leiders en ander kader dienen zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie. De Normen en waarden van ons allemaal moeten dan ook zo duidelijk mogelijk zijn en van trainers, leiders en ander kader wordt verwacht deze na te leven en uit te dragen.

  Voor v.v. Gendringen is de jeugd belangrijk. Daar wordt immers de basis gelegd voor de toekomst. Ook voor de senioren is het echter van belang om met normen en waarden rekening te houden. Uiteindelijk doel is om iedereen meer plezier te laten beleven aan het voetbal.

  Voor vrijwilligers blijft het dan leuk om zich in te zetten voor de vereniging, als trainer, leider, scheidsrechter, kantinemedewerker, materiaalman, commissielid enz.

  Bedenk: zonder deze mensen kan er niet gevoetbald worden!

  We voetballen voor ons plezier en om lekker sportief in een team met elkaar bezig te zijn. Natuurlijk willen we graag winnen, maar niet ten koste van alles. Voetbal is een sport met strijd en lichamelijk contact. Emoties horen bij voetbal. Dat willen we ook zo houden. Het risico is altijd aanwezig dat je je door je eigen emoties of door die van anderen mee laat slepen. Op dat moment is het goed de afgesproken normen en waarden in de gaten te houden. Dat hoef je gelukkig niet alleen te doen. Als we het allemaal samen doen is het makkelijker en kunnen we elkaar corrigeren voordat het uit de hand loopt. Dat neemt niet weg dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag. Denk daarom ook aan de voorbeeldfunctie die jouw gedrag heeft op anderen. Ga je eens te ver, dan hoeft er nog niets aan de hand te zijn. Vaak kan een simpel, maar gemeend excuus de zaak weer rechtzetten.

  Normen en waarden uiten zich bijvoorbeeld in sportiviteit. We kennen allemaal de regels van het voetbalspel. We weten wat mag en wat niet mag. Toch maken we allemaal wel eens een overtreding, soms per ongeluk, soms expres, soms licht, soms grof. Moedwillige grove overtredingen horen niet binnen de normen en waarden van v.v. Gendringen. Wijs elkaar hierop. We moeten het samen doen. Als je te ver gaat grijpen je leider of medespelers in en wisselen je desnoods voor een ander. Accepteer dat besluit. Het is ook in je eigen belang. Sommige overtredingen zijn niet te voorkomen. Het hoort bij het spel. Laat blijken dat je het niet met opzet deed. Help de tegenstander weer overeind en geef hem of haar een hand. Schop de bal uit als iemand echt pijn heeft. Allemaal tekenen dat je sportiviteit serieus neemt.

  Contact met de tegenstander voor de wedstrijd en erna, bijvoorbeeld door elkaar een hand te geven en de bezoekende partij te ontvangen helpen bij het scheppen van een vriendschappelijke sfeer .

  Respect voor anderen is het tweede punt van normen en waarden. Ga ervan uit dat iedereen zijn best probeert te doen. Iedereen heeft zijn beperkingen. Jij ook! Accepteer dat van elkaar. Als de scheidsrechter niet fluit voor een overtreding of volgens jou ten onrechte fluit moet je dat accepteren. Een scheidsrechter zal altijd zo eerlijk mogelijk fluiten. Hij is ook maar een mens en ziet niet alles. Zonder de scheidsrechter zou het helemaal een puinhoop worden. Ook hier geldt dat je een onbedoelde emotionele reactie vaak met een excuus weer kunt doen vergeten. (“sorry scheids”).

  Probeer elkaar met positief commentaar aan te moedigen. Mopperen en schelden hebben niets opbouwends in zich en werken eerder averechts. Coach je medespelers en luister ook naar je leider/trainer. Respecteer zijn beslissing over bijvoorbeeld opstelling en reservebeurten.

  Respecteer ook andermans eigendommen. Je richt natuurlijk geen vernielingen aan. Je laat ook altijd een kleedkamer netjes achter, of dat nu bij v.v. Gendringen is of bij een andere vereniging.

  Ga zorgvuldig om met de spullen die je van v.v. Gendringen in bruikleen hebt. Zorg er voor dat er geen ballen verdwijnen. Als er al één in de struiken of een sloot terecht komt haal deze dan direct op anders wordt dat later vergeten. Bedenk dat het v.v. Gendringen geld kost als je niet zuinig met de spullen omgaat.

  Normen en waarden hebben ook alles te maken met het nemen van je verantwoordelijkheid. Voetbal is een teamsport die je op een vereniging speelt. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zowel naar het team als naar de vereniging. Houd je aan de regels en aan de afspraken, bijvoorbeeld over de tijd van verzamelen of vertrek. Zorg dat je er altijd bent. Je teamgenoten rekenen op je.

  Zet je in voor de vereniging en draag ook je steentje bij door je bijvoorbeeld aan te sluiten bij de andere vrijwilligers of hen te helpen bij hun taak. Als we allemaal een steentje bijdragen loopt het bij v.v. Gendringen allemaal wat makkelijker.

  Normen en Waarden - Junioren/Senioren

  • Wees op tijd aanwezig voor een training, een wedstrijd of het vertrek;
  • Scheenbeschermers zijn verplicht;
  • Wees zuinig op de spullen die je van v.v. Gendringen ter beschikking krijgt;
  • Doe samen een warming-up, voor de wedstrijd en de training. Dat voorkomt blessures;
  • Begroet de tegenstanders voor en na de wedstrijd en geef elkaar een hand;
  • Accepteer besluiten van de scheidsrechter;
  • Gedraag je sportief in en buiten het veld;
  • Wees aardig voor elkaar en voor je tegenstanders;
  • Luister naar je trainer of leider;
  • Help elkaar met normen en waarden;
  • Zorg dat je op de trainingen bent en meldt je altijd af als je niet kunt;
  • Zorg dat je elke wedstrijd beschikbaar bent. Je teamgenoten rekenen op je;
  • Zeg tijdig af bij je leider als je een keer niet kunt meedoen;
  • Blijf bij de bespreking in de kleedkamer;
  • Douchen na de wedstrijd en een training hoort er gewoon bij. Wel zo fris;
  • Zorg dat tijdens wedstrijden en in de kleedkamer je mobieltje uit staat;
  • Laat de kleedkamer altijd schoon achter, ook na de training;
  • Maakt geen spullen van anderen kapot;
  • Maak af en toe eens een leuk verslag van jouw wedstrijd voor de Voetzoeker;
  • Doe mee met evenementen en activiteiten die v.v. Gendringen voor jou organiseert.
  • Beperk het gebruik van alcohol. Tot 18 jaar wordt er geen alcohol verkocht. Drugs zijn helemaal uit den boze;
  • Beperk het roken op trainings- en wedstrijddagen. Rook nooit in een kleedkamer;
  • Meld je aan voor vrijwilligerswerk. We moeten v.v. Gendringen immers allemaal samen draaiende zien te houden.

  Normen en Waarden - Leiders en Trainers

  • Maak altijd contact met de leider/coach van de tegenstander. Bij thuiswedstrijden zorg je voor een correcte ontvangst en bij uitwedstrijden meld je je bij de tegenstander;
  • Zorg dat je spelers voor en na de wedstrijd elkaar aanspreken en laat ze elkaar een hand geven;
  • Stimuleer spelers op positieve wijze en let daarbij op je woorden;
  • Geef iedere speler evenveel speeltijd (gedurende het seizoen). Houdt eventueel een overzicht bij waarin je bijhoudt hoeveel speelminuten iedereen gehad heeft;
  • Toon respect voor je tegenstander;
  • Accepteer besluiten van de scheidsrechter, ondersteun de scheidsrechter en grijp tijdig in als bij je spelers emoties hoog oplopen;
  • Spreek spelers en ouders aan op normen en waarden. Neem zonodig maatregelen;
  • Accepteer geen pestgedrag;
  • Stimuleer spelers tot deelname aan activiteiten en evenementen;
  • Organiseer een nabespreking in de kleedkamer;
  • Zorg goed voor de spullen die je in bruikleen hebt (ballen, kleding, etc.)

  Normen en Waarden - Ouders

  • Zorg dat uw kinderen op tijd aanwezig zijn voor een wedstrijd of het vertrek;
  • Zorg dat uw kind altijd met een wedstrijd mee kan doen. Het hele team rekent daarop. Mocht uw kind een keer niet mee kunnen doen, zorg dan voor tijdige afmelding bij de leider;
  • Wees betrokken door supporter te zijn.
  • Ieder kind waardeert het als zijn/haar eigen ouder als supporter aanwezig is;
  • Stimuleer kinderen tijdens de wedstrijd in positieve zin. Let op uw taalgebruik;
  • Uit geen commentaar op de tegenstanders of hun supporters;
  • Respecteer beslissingen van de scheidsrechter;
  • Respecteer besluiten van leider/trainer;
  • Discussieer op de juiste tijd, de juiste plaats en met de juiste mensen;
  • Ga niet mee de kleedkamer in voor of na de wedstrijd en tijdens de rust, (m.u.v. E en F);
  • Zorg dat uw kinderen tijd hebben voor een nabespreking, het douchen en het schoonmaken;
  • Lever periodiek een bijdrage aan het vervoer naar uitwedstrijden;
  • Stimuleer uw kinderen tot deelname aan andere activiteiten die worden georganiseerd;
  • Lever een bijdrage aan het vrijwilligerswerk;
  • Spreek elkaar aan op normen en waarden en accepteer het als een ander u aanspreekt op uw gedrag indien u zelf uw emoties even niet onder controle hebt.