• Beste mensen, supporters, donateurs, sponsoren, leden van verdienste en ereleden, kortom alle mensen die de VV Gendringen een warm hart toedragen,

  Wat fijn dat jullie allemaal aanwezig zijn, want dit is altijd een prachtig moment om elkaar te ontmoeten en elkaar alle goeds toe te wensen voor 2024. Dat wil ik natuurlijk ook doen: EEN PRACHTIG 2024.

  Op zo'n moment kijk je ook altijd even terug. Het afgelopen jaar zijn Johan Grotenhuis, erelid Dirk Nusselder, Kyuss Mc Aulaey en Frans Hendriksen ons ontvallen. Dit heeft een zware tol geëist op onze eigen beleving en emoties. Tegelijkertijd heeft het ook laten zien wat ons als VV Gendringen verbindt. We zijn er niet alleen voor de mooie momenten zoals kantinefeesten, carnaval en kampioenschappen, maar ook om elkaar te steunen in moeilijke tijden en verlies te dragen.

  In roerige en onzekere tijden kan een vereniging een anker zijn voor velen. Een veilige haven waar je jezelf kunt zijn, samen kunt sporten en waar plezier en beleving voorop staan. In januari hoopt het bestuur twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, te benoemen, als verdere waarborg voor ons sportklimaat.

  Wat betreft de kantine: suikertax, toeslagen op bekertjes, grondprijzen en btw, waar we nu verplicht aan moeten voldoen maar niet volledig kunnen doorberekenen, zullen leiden tot stijgende prijzen in de kantine. Onze trouwe leverancier Mitra René Meijer stopt er ook nog mee. Voorlopig zal René als vrijwilliger de inkoop van het bier blijven verzorgen. Als dank voor zijn inzet wil ik hem graag een bloemetje geven.

  Helaas hebben we al anderhalf jaar geen nieuwe penningmeester kunnen vinden, wat teleurstellend is. Statutair mogen we niet functioneren als bestuur zonder penningmeester. Laat ik nogmaals benadrukken dat het werk in teamverband wordt gedaan. Sjoerd Robben doet alle facturen, Jack Janssen verwerkt de boekhouding en doet de maandelijkse uitdraai met bewaking. De penningmeester stuurt dit team aan en neemt deel aan de bestuursvergaderingen. Met een nieuwe penningmeester, Raymond (als bestuurslid voor de communicatie) en Anisa (die zich oriënteert maar nu al veel zaken praktisch invult) zijn we weer compleet. Mag de nieuwe penningmeester de opbrengst van vandaag zijn? 

  De samenwerking met HCOIJ en Humankind krijgt verder gestalte. Op vrijdagmiddag is er nu ook BSO, en er staan zonnedoeken, een buitentafel en speeltoestellen op het programma. Met HCOIJ gaan we het gezamenlijk kantinegebruik evalueren, waarbij we kijken naar de inzet van ouders.

  Wat betreft vrijwilligers gaan we terug naar de basis. Er is een gesprek geweest met de begeleider van dit proces, dat verder wordt opgepakt.

  In een gesprek met de Gendringse Ondernemers Vereniging werd ons de mogelijkheid geboden om een appelboom van een bijzonder ras uit 1928, genaamd de Gendringse Ster, te verkrijgen. Zo ontstond het idee om deze hoogstamboom te planten met daarbij een herinneringsplaat, ter ere van alle overleden leden van VV Gendringen. Dit lijkt ons een mooi en goed idee.

  Er is een scan gemaakt van ons gebouw: de accommodatiegroep heeft een voorstel gedaan voor het dak en het binnenklimaat, passend bij de stand van zaken betreffende "toekomst IJsseweide".

  De procesbegeleider die door de gemeente is benaderd, heeft gesprekken gevoerd met de voorzitter van SDOUC, mede namens de UB, en de voorzitter, Ruud Hendrixen, van Sportief Buurthuis (namens de overige verenigingen op IJsselweide). Het doel is een gedragen plan voor sportpark IJsselweide. Onze inzet, samen met Sportief Buurthuis, is:

  1. Samenwerking op sportpark IJsselweide stimuleren:

   • Hoe kunnen (sport)verenigingen elkaar stimuleren en ondersteunen in de uitdagingen, knelpunten en problemen van deze tijd?
   • Voor bestuursleden bij een steeds complexere omgeving, met zware eisen vanuit wet- en regelgeving.
   • Vrijwilligers- en kaderbeleid: hoe kunnen we noodzakelijke vrijwilligers binden en verbinden voor het inrichten van een vrijwilligersorganisatie die aan alle taken kan voldoen?
   • Onderhouden van een duurzaam clubgebouw.
  2. Toekomstvisie over sporten op sportpark IJsselweide (over 10 jaar):

   • Hoe ziet het sportlandschap op sportpark IJsselweide eruit over 10 jaar?
   • Welke georganiseerde sporten zijn dan nog actief?
   • Welke niet-georganiseerde, individuele sporten zijn dan actief?
   • Welke sportverenigingen zijn dan actief?
   • Zijn er (nieuwe) sporten en sportontwikkelingen?
  3. (Her)inrichtingsplan van duurzaam sportpark IJsselweide – integrale aanpak:

   • Toekomstbestendig en duurzaam inrichten, klaar voor het sporten en bewegen voor nu en de komende 10 à 20 jaar, waarbij recht wordt gedaan aan alle gebruikers.

  Onze sport, het voetbal, staat al enkele jaren onder druk, met een afnemend aantal (senioren) teams en leden. Kijkend naar onszelf, zagen we pakweg 10 jaar geleden met gemak twee A-juniorenteams opkomen, en nu samen met SVGG met moeite één. De cijfers van de Achterhoek laten ook zien dat het inwoneraantal terugloopt en dat 50% van de bevolking boven de 50 is.

  Een duurzaam sportpark IJsselweide moet dan ook niet alleen worden ingericht op de huidige (sport)verenigingen, maar veel meer gericht zijn op een sportaanbod van de toekomst en de daarbij benodigde sportverenigingen.

  De gesprekken onder leiding van de procesbegeleider vragen veel tijd van het bestuur en vragen ook om nauw contact met onze leden. De keuzes die gemaakt gaan worden, zijn cruciaal en bepalend voor de toekomst van de club, maar ook voor het voetbal in het algemeen op de IJsselweide. Kunnen kinderen in de agglomeratie Gendringen/Ulft of nog breder, in de kleine kerkdorpen, straks nog voetballen? En hoe organiseren we dat in clubverband? Niet denken vanuit de clubs, maar vanuit de sport die beoefend kan worden. Kortom, veel vragen, maar eindelijk wel allemaal aan tafel.

  Onder het motto: ALLEEN GAAT SNELLER, MAAR SAMEN KOM JE VERDER.

  Als bestuur denken we aan een klankbordgroep van leden, waarin keuzes voorbereid en besproken kunnen worden. Bij voorkeur bezet door leden tussen de 30 en 40 jaar, die hopelijk nog lang op IJsselweide zullen sporten.

  Tenslotte wil ik iedereen bedanken die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet voor VV Gendringen het afgelopen jaar 2023. Wij hopen dat het komende seizoen weer een jaar wordt met veel gezelligheid en vooral sportiviteit. We hebben er weer zin in. Dank jullie wel!

  Gelukkig nieuwjaar, blijf gezond en hopelijk zien we elkaar weer snel.

  John Freriks
  Voorzitter