• Het bestuur van VV Gendringen nodigt alle leden en belanghebbenden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die zal plaatsvinden op donderdag 9 november 2023 om 21:30 uur. 

  Agenda voor de Algemene Ledenvergadering:

  • Opening: De voorzitter zal de vergadering openen en het welkomstwoord uitspreken.

  • Mededelingen: Hier worden belangrijke mededelingen gedaan over de vereniging.

  • (Her)verkiezing: Ruud Hendrixen: Er zal gestemd worden over de herverkiezing van Ruud Hendrixen.

  • Notulen Algemene Ledenvergadering 22 mei 2023: De notulen van de vorige ALV kunnen worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar secretariaat@vvgendringen.nl.

  • Jaarrekening 2022-2023: Leden die inzage willen krijgen in de jaarrekening kunnen een e-mail sturen naar financien@vvgendringen.nl met daarin het verzoek en hun mobiel nummer. De Penningmeester zal dan contact opnemen.

  • Verslag kascommissie: De kascommissie zal verslag uitbrengen over hun bevindingen.

  • Samenstelling kascommissie: Er zal informatie worden verstrekt over de samenstelling van de kascommissie.

  • Organisatie vrijwilligers: De plannen en ontwikkelingen met betrekking tot onze gewaardeerde vrijwilligers worden besproken.

  • Ontwikkelingen Sportpark IJsselweide: Leden zullen op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot Sportpark IJsselweide.

  • Rondvraag en sluiting: Leden krijgen de kans om vragen te stellen, gevolgd door de afsluiting van de vergadering.

  De Algemene Ledenvergadering is een cruciaal moment voor onze vereniging, waar leden hun stem kunnen laten horen en op de hoogte kunnen blijven van belangrijke zaken. Uw aanwezigheid en betrokkenheid worden zeer op prijs gesteld.

  We kijken ernaar uit om u te verwelkomen op donderdag 9 november 2023 om 21:30 uur. De vergadering zal plaatsvinden in de kantine. 

  Voor vragen of meer informatie, neem contact op met het secretariaat via secretariaat@vvgendringen.nl of de penningmeester via financien@vvgendringen.nl.

  Laten we samenwerken om VV Gendringen sterker en succesvoller te maken. Tot ziens op de ALV!